Thursday 1 December 2016

surname in Maharashtra

surname in Maharashtra
.
Colourful maharashtrians
.
- काळे
गोरे
पांढरे
काळभोर
हिरवे
पिवळे
ढवळे
.
.
Some Metallic Maharashtrians
.
पितळे
तांबे
लोखंडे
सोनार
चांदेकर
रत्नपारखी
हिरेखण
.
Facial Maharashtrian
.
टकले
दाते
कानफाडे
नकटे
बोबडे
तोतडे
डोळस
डोईफोडे
.
Professional Maharashtrians –
.
दिवेकर
वैद्य
वकील
भगत
चिटणीस
दिवाण
भालदार
कुलकर्णी
ऊद्धव
पारधी
शास्त्री
गोसावी
सुतार
जोशी
गुरु
पंडित
.
Vegetable Maharashtrians
.
आंबेकर
काकडे
देठे
दुधे
बुधे
केळकर
भाजीखाये
नारळे
मुळे
पिंपळकर
वाले
भेंडे
फुलमाळी
भाजीपाले
.
Animal Maharashtrians
.
मांजरेकर
कोल्हे
कावळे
तितरमारे
वाघ
घारपुरे
वाघमारे
लांडगे
गरुड़
घारे
किटकुले
उंदीरवाडे
.
.
Funny Maharashtrians
.
भूत
लिडबीडे
वडाभात
पोटभरे
पोटदुखे
पोटपुसे
पोटे
उकिडवे
वाडीभस्मे
रागीट
.
Very Common Maharashtrians
.
मेश्राम
बालपांडे
गेडाम
देशपांडे
देशमुख
सहारे
मडावी
बारापात्रे
पाटील
.
Money Oriented Maharashtrians
.
लाखे
सव्वालाखे
पगारे
शंभरकर
हजारे
चिकटे
पन्नासे
फुकटे
बावनकर
तनखीवाले
परीपगार
.
Loud Maharashtrians
.
आकांत
गोंधळी
केकतपुरे
बोंबले
.
Village maharashtrian
.
शेगावकर
नागपुरे
पंढरपुरे
रामटेके
पिंपलगावकर
डोंगरकर
.
Killer maharashtrian
.
वाघमारे
कुत्तरमारे
मानुसमारे
तितरमारे
..😃😃😃

No comments:

Post a Comment